o nas

specjalizujemy się w zarządzaniu płacami na rzecz pracowników w Zjednoczonym Królestwie. nie współpracujemy z pracownikami nieobjętymi systemem bankowym, zapewniając każdemu bezpieczną pracę i dodatkowe korzyści

bez względu na to, czy dopiero zaczynasz pracę w Wielkiej Brytanii, czy chcesz przejść z innego rozwiązania płacowego, albo starasz się uniknąć wysokich opłat bankowych i nadmiernych opłat związanych z wymianą walut, jeśli korzystasz z wagecorp, otrzymasz doskonałej jakości usługi zapewniane przez zespół wielojęzycznych ekspertów w dziedzinie płac

Ustawa o współczesnym niewolnictwie

 

WSPÓŁCZESNE NIEWOLNICTWO I HANDEL LUDŹMI – POLITYKA I OŚWIADCZENIE 

 

POLITYKA DOTYCZĄCA ZAPOBIEGANIA NIEWOLNICTWU I HANDLOWI LUDŹMI 

 

Brytyjska Ustawa o współczesnym niewolnictwie z 2015 r. („Ustawa”) wymaga od przedsiębiorstw określenia działań, podejmowanych w ciągu roku obrotowego, aby zapewnić, że w danym miejscu pracy nie występuje problem współczesnego niewolnictwa. Całkowicie angażujemy się w naszą rolę w eliminowaniu współczesnego niewolnictwa. Aby wyeliminować zagrożenia związane ze współczesnym niewolnictwem, zdecydowanie opowiadamy się za przejrzystością i współpracą. 

 

Nasze podejście do praw człowieka opiera się o kilka ważnych, uznanych na poziomie międzynarodowym deklaracji, norm i kodeksów. To podstawy tego, jak i gdzie pracujemy, odwołując się do najlepszych praktyk, które obejmują:

 

• Powszechną Deklarację Praw Człowieka ONZ;

• Deklarację Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) w sprawie podstawowych zasad i praw w pracy;

• Globalne wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka;

• Inicjatywę ONZ „Global Compact”;

• Kodeks podstawowy Inicjatywy Handlu Etycznego.

 

Nasze podejście do rozwiązywania problemów współczesnego niewolnictwa wpisuje się w szerszy plan dotyczący praw człowieka. Naszą strategię wspierają wewnętrzne zasady, a dodatkowo wzmacniają nasze Warunki dla Dostawców. 

 

NASZE PODEJŚCIE 

 

Współczesne niewolnictwo obejmuje niewolnictwo, zniewolenie, handel ludźmi i pracę przymusową. Wagecorp Payroll Management Limited ma podejście „zero tolerancji” dla współczesnego niewolnictwa w każdej postaci. Staramy się postępować etycznie, uczciwie i przejrzyście we wszystkich kontaktach biznesowych oraz wprowadzać skuteczne systemy i mechanizmy kontroli, aby zabezpieczyć się przed wszelkimi formami współczesnego niewolnictwa, które mają miejsce w naszej firmie lub w obrębie naszego łańcucha dostaw.

 

Prowadzimy różne polityki, które mają na celu wzmocnienie naszych zobowiązań i zapewnienie, że nie łamiemy nieświadomie praw człowieka w stosunku do osób fizycznych w ramach naszej działalności lub podmiotów w naszym łańcuchu dostaw. Zasady te, od praktycznych kroków (takich jak rekrutacja) do wpływu kulturowego (takiego jak nasze wartości i wizja) są odpowiednio nagłośnione i przejrzyście realizowane.

 

Prowadzimy politykę ujawniania nieprawidłowości, aby wszyscy pracownicy wiedzieli, że mogą zgłaszać obawy dotyczące traktowania współpracowników lub praktyk w naszej firmie albo łańcuchu dostaw, bez obawy przed odwetem.

 

Każde naruszenie naszej polityki traktujemy bardzo poważnie. Na przykład, każdy pracownik, który naruszy zasady, będzie podlegać postępowaniu dyscyplinarnemu, które może skutkować zwolnieniem z pracy za przewinienie lub rażące przewinienie.

 

NALEŻYTA STARANNOŚĆ W OBRĘBIE NASZEGO ŁAŃCUCHA DOSTAW 

 

NASI DOSTAWCY

 

Dokładamy należytej staranności wobec wszystkich dostawców, zwłaszcza tych o szerszym zasięgu geograficznym, zanim pozwolimy im zostać preferowanym dostawcą. Regularnie przeprowadzamy również oceny wydajności dostawców i dostosowujemy ich do naszych warunków na podstawie oceny w ramach naszego programu aktywizacji dostawców wewnętrznych. Warunki dla naszych dostawców jasno określają kodeks postępowania, co do którego spodziewamy się, że każdy dostawca będzie go przestrzegać i będzie wobec niego odpowiedzialny. Kluczowe jest regularne monitorowanie wydajności, ale od naszych dostawców w obrębie łańcucha dostaw wymagamy także stosowania się do wartości moralnych.

 

ZAGROŻONE PRZEDSIĘBIORSTWA

 

Dzięki dużej bazie dostawców uznajemy naszą rolę lidera łańcucha dostaw i kluczowego podmiotu wpływającego na globalne wysiłki w celu wyeliminowania współczesnego niewolnictwa i handlu ludźmi. Dlatego prowadzimy listę zatwierdzonych dostawców, na którą wpis jest dokonywany z należytą starannością. Zobowiązujemy dostawców do przestrzegania naszych warunków, które w szczególności obejmują zasady etycznych zamówień, zabraniające korzystania z pracy przymusowej, obowiązkowej lub przemytniczej, oraz z pracy osób przetrzymywanych w niewoli lub w zniewoleniu (zarówno dorosłych, jak i dzieci). Niniejsze warunki przewidują, że nasi dostawcy będą wymagać od swoich dostawców przestrzegania tych samych zasad. Jakiekolwiek niespełnienie przez dostawcę norm określonych w warunkach będzie stanowić naruszenie umowy i może skutkować rozwiązaniem umowy.

 

PROCEDURA NALEŻNEJ STARANNOŚCI

 

Nasze ramy należytej staranności mają pięć etapów:

 

1 Ustalenie szerokiej perspektywy poza naszą bezpośrednią działalnością, pierwszą częścią łańcucha dostaw

2 Określenie priorytetów w oparciu o obszary najwyższego ryzyka i odpowiedni przegląd za pośrednictwem naszego rejestru ryzyka

3 Określenie procesu unikania lub ograniczania ryzyka

4 Ustalenie metody korygowania nadużyć i pomocy ofiarom za pośrednictwem naszej rady handlowej

5 Opracowanie strategii uczenia się, która pozwoli nam brać pod uwagę nowe informacje i rozwijać się

 

Co roku dokonujemy przeglądu wszystkich naszych usługodawców/dostawców, aby wskazać osoby o najwyższym potencjalnym ryzyku współczesnego niewolnictwa. Opiera się to na ewoluującym ryzyku w sektorze dostaw i lokalizacji, rodzaju umowy, poziomie umiejętności zaangażowanych przez usługodawcę. Co roku weryfikujemy również każdą firmę doradczą świadczącą usługi Wagecorp Payroll Management Limited.

 

SKUTECZNOŚĆ PODEJŚCIA 

 

Zdajemy sobie sprawę ze znaczenia zachowania stałej czujności w celu określania i rozwiązywania wszelkich problemów związanych z niewolnictwem i handlem ludźmi w naszej firmie i w całym łańcuchu dostaw. Dokładamy wszelkich starań, aby nadal zwiększać naszą zdolność do określania wszelkich faktycznych lub potencjalnych zagrożeń w tych obszarach, zapobiegania im i ograniczania ich.

 

Uważamy, że w kontaktach z naszymi dostawcami musimy postępować odpowiedzialnie i etycznie oraz zobowiązujemy się do przestrzegania zasad i celów Ustawy o współczesnym niewolnictwie i handlu ludźmi. 

 

Będziemy nadal zwiększać świadomość w naszych zespołach w odniesieniu do współczesnego niewolnictwa i określać punkty eskalacji dla naszych pracowników, aby mogli zgłosić swoje obawy lub podejrzenia naruszenia naszych zasad.

polityka prywatności i polityka plików cookie

 

Wagecorp Payroll Management Limited bardzo poważnie podchodzi do odpowiedzialności i bezpieczeństwa danych. Niniejsza Polityka prywatności ma na celu przekazanie ci wszystkich informacji na temat tego, w jaki sposób gromadzimy i przetwarzamy twoje dane osobowe, gdy korzystasz z naszej witryny i z naszych usług. Od czasu do czasu będziemy aktualizować niniejszą politykę prywatności i dlatego zalecamy okresowe zapoznawanie się z niniejszym Powiadomieniem.

 

Wagecorp Payroll Management Limited jest firmą zarejestrowaną w Anglii i Walii, pod numerem 10399195, z siedzibą pod adresem B1 Business Centre, Suite 206, Davyfield Road, Blackburn, BB1 2QY, Zjednoczone Królestwo.

 

Wagecorp Payroll Management Limited jest zarejestrowanym administratorem i odpowiada za twoje dane osobowe (numer rejestracyjny ICO: ZA535943)

 

DANE, KTÓRE ZBIERAMY, W JAKI SPOSÓB TO WYKONUJEMY, JAK PRZETWARZAMY TWOJE DANE I DLACZEGO

 

Będziemy gromadzić następujące informacje: imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe (numery telefonów i adres e-mail), data urodzenia, informacje podatkowe i numer ubezpieczenia społecznego, dane identyfikacyjne, potwierdzenie adresu, adres IP, typ przeglądarki, strefa czasowa, system operacyjny, preferencje marketingowe, informacje zwrotne, które nam przekazujesz, dane dotyczące agencji i dane kontaktowe, dokumenty kadrowe oraz stawki wynagrodzenia. Nie zbieramy żadnych danych kategorii specjalnej.

 

Jeśli nie podasz wymaganych danych, możemy nie być w stanie realizować umowy, którą mamy lub próbujemy zawrzeć. W takim przypadku konieczne może być anulowanie usługi, którą ci świadczymy, ale powiadomimy cię o tym.

 

Będziemy gromadzić te informacje, przekazane od ciebie przy wypełnianiu formularzy wniosku lub korespondencyjnie za pomocą poczty, telefonu, poczty e-mail itp., gdy składasz wniosek o nasze usługi, przekazujesz nam informacje zwrotne lub zapytania dotyczące naszych usług. Możemy również otrzymywać te dane osobowe za twoją zgodą od zewnętrznego podmiotu lub pośrednika. Przetwarzamy twoje dane w celu wypełnienia zobowiązań umownych i prawnych oraz okazjonalnie za twoją zgodą. Możemy od czasu do czasu z uzasadnionych powodów biznesowych wykorzystywać twoje dane w celach marketingowych i komunikacyjnych, aby zapewnić, że informacje, które przechowujemy, są aktualne oraz że nasze usługi są tak dobre, jak to tylko możliwe. Będziemy wykorzystywać twoje dane tylko z takich powodów i w sytuacji, gdy uzasadniony interes nie przeważa nad twoimi prawami. Masz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych w dowolnym momencie oraz prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania przez nas twoich danych z uzasadnionych powodów biznesowych.

 

Wagecorp Payroll Management Limited będzie udostępniać twoje dane stronom trzecim w celach umownych i prawnych. Nie będziemy przekazywać twoich danych stronom trzecim w celu realizacji ich własnych celów marketingowych bez twojej wyraźnej zgody. Możemy od czasu do czasu dostarczać ci informacje marketingowe od stron trzecich w celu uzyskania informacji prawnych z przyczyn biznesowych. Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Wagecorp Payroll Management Limited zleca zewnętrznym podmiotom niektóre aspekty swojej działalności, ale dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo twoim danym w postaci stałego monitorowania, a my w dalszym ciągu kontrolujemy twoje dane. Dane nie są udostępniane poza EOG, jednak jeśli będzie to konieczne, zapewnimy odpowiednie zasady ochrony danych w celu zagwarantowania bezpiecznego przechowywania danych i poinformujemy cię o tym przekazaniu.

 

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE

 

Nie będziemy przechowywać twoich danych osobowych dłużej niż jest to konieczne w celu, w którym je zgromadziliśmy albo nie dłużej niż wymaga tego obowiązek prawny.

 

TWOJE PRAWA

 

RODO zapewnia ci następujące prawa:

 

  • Prawo dostępu;

  • Prawo do sprostowania;

  • Prawo do usunięcia;

  • Prawo do ograniczenia przetwarzania;

  • Prawo do przenoszenia danych;

  • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania;

  • Prawo do sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania;

  • Prawo do złożenia skargi;

  • Prawo do otrzymania informacji.

 

Jeśli chcesz skorzystać z tych praw, w tym zrezygnować z jakichkolwiek materiałów marketingowych, skontaktuj się z nami pod adresem info@wagecorp.co.uk.

 

Jeśli chcesz złożyć skargę, możesz to wykonać, kontaktując się z biurem komisarza ds. informacji, pod numerem 03031 231113 lub odwiedzając stronę internetową pod adresem www.ico.org.uk.

 

KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE

 

Nie przekazujemy twoich informacji stronom trzecim w celach marketingowych lub innych bez twojego wyraźnego pozwolenia. Twoje dane mogą jednak zostać przekazane stronom trzecim w ramach przetwarzania w wyniku zgody, zobowiązania umownego lub zgodności z prawem. Stronom trzecim wolno wykorzystywać dane tylko do celów określonych w naszej umowie i będą one postępować wyłącznie zgodnie z naszymi wytycznymi. Zapewniamy, że wszyscy nasi dostawcy stosują najwyższe normy w zakresie prywatności i bezpieczeństwa twoich danych.

 

Nie przekazujemy danych poza EOG. W takim przypadku zapewnilibyśmy odpowiednie przepisy dotyczące ochrony danych i informowaliśmy o decyzji przed przetwarzaniem.

 

ROZMOWY TELEFONICZNE

 

Połączenia telefoniczne mogą być nagrywane lub monitorowane w celach szkoleniowych i zarządzania jakością. Jeśli zostaną zarejestrowane, nagrania te zostaną usunięte po maksymalnie pięćdziesięciu dwóch tygodniach i będą wykorzystywane wyłącznie do podanych celów.

 

PLIKI COOKIE

 

Strona używa plików cookie. Są to małe pliki tekstowe, umieszczane na twoim urządzeniu w celu zapewnienia lepszą obsługę strony internetowej. Zasadniczo pliki cookie służą do zapisania preferencji użytkownika i dostarczania anonimowych danych o śledzeniu stronom trzecim. Możesz wyłączyć pliki cookie na tej stronie, tak jak w przypadku innych. Możesz to wykonać w ustawieniach przeglądarki.

important information resource

We encourage you to enrol in the fight against modern slavery in supply chains with

https://www.stronger2gether.org
https://www.nhs.uk/conditions/coronaviru

Coronavirus (Covid-19) Advice 

https://www.antislavery.org

Free Migrant Helpline

https://www.migranthelpuk.org/welcome

Raise Awareness of Anti-Slavery 

#rememberitsyourchoice 

We are Regulated and Licensed by the Gangmasters & Labour Abuse Authority.
 
Our GLAA Licence No is: WAGE0001.
Follow the GLAA here:                                                              

​© 2020 by wagecorp payroll management limited​. company number: 10399195

jobs at wagecorp

English
romanian
bulgarian
polish
hungarian