за нас

ние сме специализирани в управлението на заплатите за работници в Обединеното кралство.  намаляваме броя на работниците без банково обслужване, осигурявайки на всеки работник сигурно изплащане на заплатите, с допълнителни предимства

независимо дали тепърва започвате работа в Обединеното Кралство, искате да преминете от друго решение за заплати или се опитвате да избегнете високи банкови такси и прекомерни такси за обмен на валута, ако изберете на wagecorp ще получите безупречна услуга, предоставена от екип от многоезични експерти по заплати.

Закон за съвременното робство

 

ПОЛИТИКА И ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО СЪВРЕМЕННОТО РОБСТВО И ТРАФИКА НА ХОРА 

 

ПОЛИТИКИ ОТНОСНО РОБСТВОТО И ТРАФИКА НА ХОРА 

 

Законът за съвременното робство в Обединеното кралство 2015 г. („Законът“) изисква предприятията да заявят действията, които са предприели през финансовата година, за да гарантират, че на работното място няма съвременно робство. Ние сме напълно ангажирани да играем своята роля в изкореняването на съвременното робство. Ние твърдо се застъпваме за прозрачност и сътрудничество за премахване на рисковете от съвременното робство. 

 

В основата на нашия подход към правата на човека са няколко важни, международно признати декларации, стандарти и кодекси. Това са основите за това как и къде работим и / или посочват най-добри практики и включват:

 

    • Всеобщата декларация на ООН за правата на човека

    • Декларация на Международната организация на труда (МОТ) относно основните принципи и права на работното място

    • Глобалните ръководни принципи на ООН за бизнеса и правата на човека

    • Глобалният договор на ООН

    • Основният кодекс на Инициативата за етична търговия

 

Нашият подход за справяне с модерното робство е в рамките на тази по-широка програма за правата на човека. Стратегията ни се поддържа от вътрешни политики и се подсилва от нашите Общи условия. 

 

НАШИЯ ПОДХОД 

Съвременното робство обхваща робството, трафика на хора и принудителния труд. Wagecorp Payroll Management Limited има подход за нулева толерантност към всяка форма на съвременното робство. Ние се ангажираме да действаме етично и с почтеност и прозрачност във всички бизнес отношения и да въвеждаме ефективни системи и контрол, за да се предпазим от всяка форма на съвременно робство, осъществяваща се в нашето предприятие или в нашата снабдителна верига.

 

Ние оперираме с редица политики, които са предназначени да изпълняват нашите ангажименти и да гарантират, че ние не отказваме несъзнателно човешки права на хора в рамките на нашата дейност или дейността на предприятията от нашата снабдителна верига. Тези политики, вариращи от практически стъпки (като проверка при наемане на персонал) до културни влияния (като нашите ценности и визия), са добре оповестени и ясно прилагани.

 

Ние осъществяваме политика за подаване на сигнали, така че всички служители да знаят, че могат да подадат сигнал за това как се третират колегите или практиките в рамките на нашия бизнес или снабдителна верига, без да се страхуват от репресии.

 

Ние ще се отнесем към всяко нарушение на нашите политики много сериозно. Например, всеки служител, който наруши правилата, ще бъде изправен пред дисциплинарни действия, които биха могли да доведат до уволнение за неправилно поведение или груби нарушения.

 

НАДЛЕЖНА ПРОВЕРКА НА НАШАТА СНАБДИТЕЛНА ВЕРИГА 

НАШИТЕ ДОСТАВЧИЦИ

Провеждаме надлежна проверка на всички доставчици, особено на тези с по-широк географски обхват, преди да им позволим да станат предпочитан доставчик. Ние също така извършваме редовни проверки на доставчиците си и съобразяването от тяхна страна с нашите условия на базата на нашите вътрешни програми за предоставяне на услуги за доставчици. Общите условия на нашите доставчици ясно посочват кодекс за поведение, към който бихме очаквали всеки доставчик да се придържа и да бъде отговорен. Редовните проверки на ефективността също са ключови; ние също така изискваме високи морални ценности и очаквания от нашата снабдителна верига.

 

РИСКОВИ ЧАСТИ НА ДЕЙНОСТТА

С голяма база от доставчици ние признаваме ролята си на лидери на снабдителната верига и ключови фактори в глобалните усилия за изкореняване на съвременното робство и трафика на хора. За тази цел поддържаме одобрен списък с доставчици, като включването в него подлежи на задълбочена проверка. Изискваме нашите доставчици да спазват нашите Условия за снабдяване, които конкретно включват Етична политика за намиране на работна ръка, забраняваща използването на принудителен труд или труд от жертви на трафик, или лица, които са в положение на робство (независимо дали са възрастни или деца). Тези Общи условия залагат очакване от нашите доставчици да изискват от собствените си доставчици същите стандарти. Всяко неизпълнение от страна на доставчик на стандартите, определени в условията за снабдяване, ще бъде нарушение на договора и може да доведе до прекратяване на отношенията ни.

 

ПРОЦЕС НА НАДЛЕЖНА ПРОВЕРКА

Нашата рамка за надлежна проверка има пет етапа:

 

    1 Определяне на широка перспектива извън непосредствения ни бизнес и първото ниво на снабдителната верига

    2 Определяне на приоритетите въз основа на областите с най-висок риск и  съответно преглед чрез нашия регистър на риска

    3 Определяне на процеса на избягване или смекчаване на риска

    4 Определяне на метод за елиминиране на злоупотребите и компенсиране на всички жертви чрез нашия Търговски съвет

    5 Разработване на стратегия за обучение, която ни позволява да обмисляме нова информация и да се развиваме

 

Ежегодно преглеждаме всички наши доставчици / доставчици на услуги, за да идентифицираме лицата с най-висок потенциален риск от съвременното робство. Това се основава на развиващия се риск в сектора на снабдяването и местоположението, вида на договора, нивото на умения на доставчика на услуги. Ежегодно проверяваме и всяко консултантско дружество за професионални услуги, която снабдява Wagecorp Payroll Management Limited.

 

ЕФЕКТИВНОСТ НА ПОДХОДИТЕ 

Ние признаваме значението на поддържането на постоянна бдителност за идентифициране и адресиране на всички проблеми, свързани с робството и трафика на хора в нашия бизнес и в нашите снабдителни вериги. Ние сме ангажирани да продължим да подобряваме капацитета си за идентифициране, предотвратяване и смекчаване на всички действителни или потенциални рискове в тези области.

 

Вярваме, че трябва да действаме отговорно и етично, когато работим с нашите доставчици и сме ангажирани да спазваме принципите и целите на Закона за съвременно робството и трафика на хора. 

 

Ще продължим да повишаваме осведомеността в нашите екипи по отношение на съвременното робство и сме определили ескалационни точки за нашите хора, които да повдигнат опасения или съмнения за нарушения на нашите политики.

декларация за поверителност и политика за бисквитки

 

Wagecorp Payroll Management Limited поема сериозно отговорността за сигурността на вашите данни. Настоящата Политика за поверителност има за цел да ви предостави цялата информация за това как събираме и обработваме вашите лични данни, когато използвате нашия уебсайт и използвате нашите услуги. Ние ще актуализираме настоящата политика за поверителност от време на време и се препоръчва да преглеждате тази декларация отново.

 

Wagecorp Payroll Management Limited е регистрирано дружество в Англия и Уелс, с номер 10399195, със седалище в B1 Business Center, Suite 206, Davyfield Road, Blackburn, BB1 2QY, Обединеното кралство.

 

Wagecorp Payroll Management Limited е регистриран администратор и отговаря за вашите лични данни (ICO номер: ZA535943)

 

ДАННИТЕ, КОИТО СЪБИРАМЕ, КАК ГИ СЪБИРАМЕ И КАКВО ЩЕ ПРАВИМ С ВАШИТЕ ДАННИ И ЗАЩО

 

Ние ще събираме следната информация, име, адрес, данни за контакт (телефонни номера и имейл адрес), дата на раждане, данъчна информация и национален осигурителен номер, идентификация, доказателство за адрес, IP адрес, тип браузър, часова зона, операционна система, маркетингови предпочитания, обратна връзка, която ни предоставяте, данни за агенцията и контакт, данни от ЧР и вашите тарифни нива на заплащане. Ние не събираме  специална категория данни.

 

Ако не предоставите исканите данни, може да не успеем да изпълним договора, който имаме, или се опитваме да сключим с вас. В този случай може да се наложи да прекратим услугата, която имате при нас, но ще ви уведомим за това.

 

Ние ще събираме тази информация директно от вас чрез попълване на формуляри за кандидатстване или кореспонденция по пощата, телефон и имейл и т.н., когато кандидатствате за нашите услуги, давате ни обратна информация или изпращате запитване за нашите услуги. Възможно е също да получим тези лични данни от трето лице, което ви препоръчва или посредничи, при ваше искане към тях. Ние ще обработваме вашите данни за изпълнение на договорни и правни задължения и с вашето съгласие. Можем понякога да използваме вашите данни поради легитимни бизнес причини за маркетинг и комуникации, за да гарантираме, че информацията, която притежаваме, е актуална и за да гарантираме, че нашите услуги са най-доброто, което можем да ви предложим, ние ще използваме вашата информация поради тези причини само ако законните интереси не превишават вашите права и свободи. Имате право да оттеглите съгласието си за маркетинг по всяко време и право да възразите срещу използването на вашите данни поради легитимни бизнес причини.

 

Wagecorp Payroll Management Limited ще споделя вашите данни с трети страни за договорни и правни цели, няма да предоставяме вашата информация на трети страни за техния собствен маркетинг без вашето изрично разрешение, може да ви предоставяме маркетинг от трети страни от време на време поради легитимни бизнес причини, като можете да се откажете от това по всяко време. Wagecorp Payroll Management Limited възлага някои аспекти на своя бизнес на трети страни, като се полагат всички усилия, за да се гарантира, че вашите данни са защитени с тези външни страни и това непрекъснато се следи, като ние оставаме администратор на вашите данни. Данните не се споделят извън ЕИП, но ако това е необходимо, ние ще гарантираме адекватни политики за защита на данните, за да гарантираме, че данните се съхраняват сигурно и ще ви информираме за това прехвърляне.

 

КОЛКО ДЪЛГО СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ

 

Ние няма да съхраняваме вашите лични данни за по-дълго време, отколкото е необходимо за целта, която сме ги събрали, или за по-дълго, отколкото изисква всяко правно задължение.

 

ВАШИТЕ ПРАВА

 

ОРЗД ви предоставя следните права:

 

  • Право на достъп

  • Право на коригиране

  • Право на изтриване

  • Право на ограничаване на обработката

  • Право на преносимост на данните

  • Право на възражение срещу обработката

  • Право на възражение срещу автоматизирано вземане на решения или профилиране

  • Право на жалба

  • Право да бъдете информирани

 

Ако искате да упражните тези права, включително да се откажете от маркетингови материали, моля, свържете се с нас на info@wagecorp.co.uk.

 

Ако желаете да регистрирате жалба, можете да направите това, като се свържете с офиса на комисаря по информация, като се обадите на телефон 03031 231113 или посетите уебсайта им www.ico.org.uk.

 

С КОГО СПОДЕЛЯМЕ ДАННИТЕ ВИ

 

Ние не предаваме вашата информация на трети лица за маркетингови или други техни цели без вашето изрично разрешение, вашата информация обаче може да бъде предадена на трети страни като част от нашите дейности по обработка със законно съгласие, договорно задължение или спазване на закона, те могат да използват данните само за целите, определени в нашия договор с тях, и ще действат само по наша инструкция. Ние гарантираме, че всички наши доставчици имат най-високите стандарти за поверителност и сигурност на вашите данни.

 

Ние не прехвърляме данни извън ЕИП, ако трябва да направим това, ще гарантираме, че съществуват адекватни разпоредби за защита на данните и ще ви информираме за решението, преди да се извърши обработката.

 

ТЕЛЕФОНОННИ РАЗГОВОРИ

 

Телефонните разговори могат да се записват или наблюдават за целите на обучението и управлението на качеството. Тези записи, ако има такива, ще бъдат изтрити след максимум петдесет и две седмици и ще бъдат използвани само за посочените цели.

 

БИСКВИТКИ

 

Този сайт използва бисквитки, това са малки текстови файлове, които се поставят на вашето устройство, за да помогнат на уебсайта да осигури по-добро потребителско изживяване. По принцип бисквитките се използват за запазване на предпочитанията на потребителите и предоставяне на анонимни данни за проследяване на трети страни. Може да предпочитате да деактивирате бисквитките на този сайт и други. Можете да направите това в настройките на браузъра си.

important information resource

We encourage you to enrol in the fight against modern slavery in supply chains with

https://www.stronger2gether.org
https://www.nhs.uk/conditions/coronaviru

Coronavirus (Covid-19) Advice 

https://www.antislavery.org

Free Migrant Helpline

https://www.migranthelpuk.org/welcome

Raise Awareness of Anti-Slavery 

#rememberitsyourchoice 

We are Regulated and Licensed by the Gangmasters & Labour Abuse Authority.
 
Our GLAA Licence No is: WAGE0001.
Follow the GLAA here:                                                              

​© 2020 by wagecorp payroll management limited​. company number: 10399195

jobs at wagecorp

English
romanian
bulgarian
polish
hungarian